Voorwaarden - Mukty

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten van Mukty.
2. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat koper deze voorwaarden accepteert. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken na schriftelijke bevestiging van Mukty .
3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mukty .
4. Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend gedaan en gelden zolang de voorraad strekt. Alle door Mukty gehanteerde prijzen zijn in Euro‘s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
5. Betaling van het aan Mukty verschuldigde bedrag kan alleen geschieden op de wijze die vermeldt wordt bij "Betaalwijze" op de website.
6. De bestelde goederen worden na ontvangst direct betaald. Indien bestelde artikelen eventueel niet voorradig zijn, wordt dan tevens de overeenkomst ontbonden.
7. De opgegeven levertijd is slechts een streeftijd, die ingaat zodra alle benodigde gegevens in ons bezit zijn en is daarom niet bindend. Bij overschrijding daarvan, bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door een leverancier, kan de klant geen rechten jegens Mukty doen gelden. Voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn is
 Mukty daarom niet aansprakelijk.
8. De bestelde producten reizen voor risico van Mukty. Eventuele transportschade dient bij aflevering gemeld te worden en dient binnen 24 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk door de koper gemeld te worden aan Mukty. De koper draagt het risico van de producten vanaf het ogenblik waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten retour genomen. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, gaan ze terug naar Mukty 
9. Garantie is slechts van toepassing indien deze door Mukty schriftelijk en uitdrukkelijk is verleend. Garantie is in geval van geleverde goederen die Mukty elders inkoopt bovendien slechts van toepassing voor zover die door de fabrikant/toeleverancier wordt verstrekt. Mukty is verplicht deugdelijke aanspraken van de wederpartij op garantie te ondersteunen. Gebruikte 
goederen worden nimmer gegarandeerd. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving, en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar Mukty . Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zal Mukty deze gebreken op haar kosten verhelpen.
10. Klachten moeten binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Mukty worden gemeld, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de klant tegenover Mukty, betrekking hebbend op gebreken in de door Mukty geleverde producten, vervalt indien de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld en/of de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd. Bij gebreke van tijdige melding wordt de wederpartij geacht de goederen in goede staat van Mukty te hebben ontvangen. Ieder recht op reclame vervalt wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen. Teruggave van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Mukty onder door Mukty te bepalen voorwaarden.
11. Eigendomsvoorbehoud: Het eigendom van door Mukty geleverde producten wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.
12. Handelsmerken : De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die door Mukty of de leverancier van Mukty op de afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.
13. In geval van overmacht, daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, waardoor naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, is Mukty nooit gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en/of anderen.
14. Foto‘s en woord- en beeldmerken die eigendom zijn van Mukty en/of een van de leveranciers van Mukty mogen op geen enkele wijze worden gebruikt of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Mukty.
15. Op onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu